Tillgången till relevant och aktuell geografisk information är av största betydelse i beredskap och hantering av kriser. I syfte att skapa förutsättningar för att förbättra räddningsinsatser har Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten drivit ett samarbetsprojekt för att aktörerna i större utsträckning ska ha samma manér- och symbolsättningar i det kartunderlag som används i såväl webb som i desktop-miljö. Projektet avslutades i december och nu kan du ta del av slutrapporterna.

Läs mer

Den 22 februari öppnar Smart Built Envorinments tredje utlysning: "Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft". Utlysningen omfattar 7,7 miljoner kronor för åren 2017-2019. Ta tillfället i akt och sök medel till innovationsprojekt för digitalisering och öppna data, där geodata används!

Läs mer

Länsstyrelserna har nu lanserat en gemensam webbaserad katalog som ger allmänheten och proffs inom samhällsbyggandet tillgång till länsstyrelsernas geografiska information. Med några klick kan du enkelt hitta geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

Läs mer

Karlshamns kommun har nu lanserat en ny karttjänst med kommunens alla detaljplaner. Planerna blir därmed blir mer tillgängliga för invånarna genom att man kan söka, titta på eller ladda ner direkt från webben. Syftet med karttjänsten är inte bara att tillgängliggöra kommunens detaljplaner utan även att effektivisera och modernisera Stadsmiljöavdelningens arbete. Tjänsten har fått mycket uppmärksamhet i lokalmedia.

Läs mer

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av regler för hur detaljplaner ska utformas digitalt, samt föreslå hur en sådan reglering skulle kunna se ut. Med digitala detaljplaner läggs grunden för ett smartare samhällsbyggande där informationen i detaljplanen enkelt kan återanvändas för bland annat digital kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och ansökningar om bygglov. Bostads- och digitaliseringsministern påpekar hur viktigt det är att den geografiska informationen kan återanvändas av olika aktörer i samhällsbyggandet.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra