Tips till dig som vill starta en databas som innehåller geodata

Det finns ett stort behov av geografisk information i Sverige. Geografisk information kallas ofta för geodata, geodata kan vara kartor, bilder, register eller annat material som beskriver de geografiska förhållandena i Sverige. I Sverige är Lantmäteriet den myndighet som har regeringens uppdrag att ta fram och tillgängliggöra geodata för allmänheten och företag. Det finns dock ett stort behov av mer geografisk information – målet med den här sidan är att inspirera fler att börja arbeta med det. 

Samhället blir allt mer digitalt. Digitaliseringen har möjliggjort att myndigheter och företag kan digitalisera geografisk information och sprida den till allmänheten. Det har inneburit mycket positiva effekter. Med ett digitalt fastighetsregister kan vem som helst kontrollera vem som är ägare till en fastighet och hur stor fastigheten är, vilket exempelvis kan vara till stor nytta vid ett köp av fastighet. I takt med att sjökort har digitaliserats i högre utsträckning har det blivit betydligt enklare för privatpersoner att planera utflykter med motorbåtar och segelbåtar, till exempel genom att gamla fysiska kartor som anger var det finns grynnor i skärgården nu finns att tillgå digitalt. Det finns dock stora mängder geografisk information som ännu inte har digitaliserats, här finns en stor möjlighet för dig som privatperson och företagare att bidra.

Börja samla in geografisk information

Den som är intresserad av geografisk information har stora möjligheter att börja sälja den informationen till allmänheten. I Sverige har vi en lagstadgad offentlighetsprincip som innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det finns mängder av geografisk information som utgör allmänna handlingar, såsom kartor, skisser och utredningar som beskriver markförhållanden och natur i olika delar av landet. För att ta del av dessa handlingar vänder du dig till den myndighet som förvara handlingarna med en begäran om att ta del av dem. En myndighet har en skyldighet att lämna ut handlingarna skyndsamt till dig, vilket normalt ska ske samma dag som begäran inkommer.

Starta en databas med geografisk information

Det finns inget hinder i lag mot att starta en databas som innehåller geografisk information som du har hämtat från allmänna handlingar. Rätten att publicera allmänna handlingar skyddas av tryckfrihetsförordningen. Du behöver dock ansöka om ett utgivningsbevis för din databas hos Myndigheten för radio och tv för att din geografiska databas ska skyddas av lagstiftningen. Det är lätt att ansöka om ett sådant tillstånd och skyddet gäller i 10 år från och med att ansökan har gjorts.